Niels Jansen

Legitimiteit van de vakbond als (mede)ontwerpers van collectieve arbeidsvoorwaarden
In 2011 gold voor meer  dan 6,1 miljoen werknemers (92%) een cao. Deze cijfers staan in schril contrast tot de cijfers met betrekking tot de organisatiegraad (20%). Een lage organisatiegraad roept vragen op over de legitimiteit van de positie van de vakbond in het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Een vakbond is overigens een ledenorganisatie die opkomt voor de belangen van haar leden. Tegelijkertijd wordt de vakbond geacht op te komen voor de belangen van alle werkenden. De laatste jaren lopen deze belangen echter steeds minder parallel doordat de achterban van vakbonden vergrijst en de beroepsbevolking verkleurt. In hoeverre kunnen werkgevers en werknemers worden gebonden aan arbeidsvoorwaarden waaraan zij bij de totstandkoming part noch deel hebben gehad? Het een en ander geeft aanleiding tot de volgende onderzoeksvraag. Welke aanpassing kan in het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming worden doorgevoerd ter versterking van de legitimiteit van de vakbond als (mede)ontwerpers van collectieve arbeidsvoorwaarden, althans ter vergroting van het draagvlak van het onderhandelingsresultaat onder werknemers?

Promotoren: prof. mr. E. Verhulp en prof. mr. R.M. Beltzer

Geplande einddatum: 2018

 

N. (Niels) Jansen
Universiteit van Amsterdam
postbus 1030, 1000 BA Amsterdam
n.jansen@uva.nl

Pin It on Pinterest