Achtergrond van de promovendi-opleiding

Op 27 januari 2008 vergaderden de hoogleraren Sociaal Recht van de verschillende Nederlandse universiteiten onder meer over de kernactiviteiten van het Levenbachinstituut. Besloten is toen dat dit Instituut zou moeten voorzien in een gevarieerd opleidingsprogramma dat degenen die een proefschrift schrijven op het gebied van het sociaal recht de mogelijkheid biedt om hun kennis op sociaalrechtelijk gebied te verbreden en te verdiepen. Naar aanleiding van dit besluit is een voorstel voor een dergelijk opleidingsprogramma ontwikkeld.

Dit voorstel bouwt voort op de uitkomsten van de enquête die werd gehouden tijdens de promovendi-bijeenkomst van 14 november 2008 in Nijmegen en een aantal gesprekken die met promovendi van diverse faculteiten zijn gevoerd. Het voorstel is voorgelegd aan de promovendi-vertegenwoordigers, die daarop instemmend hebben gereageerd. Met inachtneming van hun opmerkingen, hebben de leden van het dagelijks bestuur van het Levenbachinstituut het voorstel vervolgens omarmd op 11 mei 2009. Het resultaat van dit voortraject wordt hieronder weergegeven.

Inbedding van de promovendi-opleiding

In het algemeen zijn promovendi verplicht een opleidingsprogramma te volgen in het kader van de onderzoeksschool of een facultair onderzoeksprogramma waarin hun onderzoek is ingebed. Deze programma's zijn in de regel niet sociaalrechtelijk georiënteerd.

De promovendi-opleiding Sociaal Recht geeft promovendi de mogelijkheid om de vrije ruimte die deze programma's veelal laten, sociaalrechtelijk in te vullen. Ten opzichte van de verplichte programma's heeft de promovendi-opleiding Sociaal Recht dus een aanvullend karakter. Het volgen van deze aanvullende opleiding is niet verplicht. Het is aan de promotoren om erop toe te zien dat hun promovendi deze mogelijkheid benutten. Promovendi die het opleidingsprogramma Sociaal Recht hebben doorlopen, worden onderscheiden als Levenbachfellow.

Planning

Bijeenkomsten en onderwerpen

In een periode van vier jaar wordt telkens op de tweede vrijdag in maart en de tweede vrijdag in oktober een promovendi-bijeenkomst georganiseerd. In deze periode wordt één keer deelgenomen aan een internationaal seminar in mei of juli. De onderwerpen worden steeds op de website aangekondigd.

Bekijk de onderwerpen

Levenbachfellow

Het eindresultaat

Een promovendus die gedurende een opleidingscyclus ten minste zes van de acht bijeenkomsten, minimaal één internationaal seminar heeft bijgewoond en van wie het manuscript door de promotor is goedgekeurd, krijgt ten bewijze hiervan een certificaat. Met dit certificaat wordt tevens de titel "Levenbachfellow" toegekend.

Bekijk het reglement met vereisten

 

Ochtenddeel

De ochtend wordt gevuld met een onderwerp dat verrijkend is voor sociaalrechtelijk onderzoek. Deze onderwerpen hebben een brede, vakoverschrijdende invalshoek en worden ingeleid door terzake deskundigen op sociaalrechtelijk terrein, in samenwerking met terzake deskundigen op andere terreinen.

 

In willekeurige volgorde staan de volgende onderwerpen op het programma:

  • Algemene leerstukken privaatrecht in relatie tot het sociaal recht (met name arbeidsrecht)
  • Algemene leerstukken bestuursrecht in relatie tot het sociaal recht (met name socialezekerheidsrecht)
  • Algemene leerstukken Europees recht in relatie tot het sociaal recht
  • Methodologie
  • Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk/economisch onderzoek, met bijzondere aandacht voor het leren lezen en begrijpen van empirisch onderzoek in relatie tot de methodologie van het sociaalrechtelijk onderzoek
  • Grondbeginselen van rechtsvergelijking
  • Methode van rechtsvergelijking: keuze van landen, mogelijkheden en beperkingen, doelstelling, vergelijkbaarheid
  • IPR in relatie tot het arbeidsrecht/socialezekerheidsrecht
  • Algemene leerstukken van het sociaal recht
  • Zoals ongelijkheidscompensatie, sociaal recht als instrument van arbeidsmarktbeleid, regeling van arbeidsverhoudingen en dergelijke
  • Arbeidscontract als grondslag voor sociaalrechtelijke bescherming

Middagdeel

Het middagdeel wordt door de promovendi zelf ingevuld, eventueel in combinatie met een 'oude rot'.

 

Voorbeelden van onderwerpen die tijdens het middagdeel aan de orde kunnen komen zijn:

  • Een inleiding door een wetenschapper uit de praktijk gevolgd door een debat
  • Hierbij kan worden gedacht een AG of een lid van de HR of lid van een Gerechtshof of een eerstelijns arbeidsrechter, de voorzitter van de SER, et cetera
  • Een 'kopstukken-college' gevolgd door een debat
  • Presentatie van eigen onderzoek door een aantal promovendi
  • Proefpromoties: bijvoorbeeld met aanwijzing van een aantal promovendi als opponenten
  • Praktische tips: bijvoorbeeld ten aanzien van: Hoe mijn onderzoek aantrekkelijk presenteren aan leken? Netwerken: hoe doe je dat?

Onder begeleiding van de opleidingscommissie bepalen de promovendi zelf welk onderwerp het meest in hun behoeften voorziet. Het middagprogramma kan daardoor variëren.

Pin It on Pinterest