Samiha Said

De positie van de zelfstandige in nationaal en grensoverschrijdend verband
Met dit onderzoek wordt beoogd in kaart te brengen wat de positie van de zelfstandige is in het Nederlandse recht en het Europese recht, en wordt beoogd te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, het Nederlandse stelsel aangaande de hier besproken materie aanpassing behoeft. Het onderzoek ziet in hoofdzaak op de positie van de zelfstandige in het Nederlandse recht. Hoewel de focus daarbij op het arbeidsrecht ligt, zal het onderzoek eveneens (waar relevant) het socialezekerheidsrecht en het fiscaal recht beslaan. Tevens wordt onderzocht wat de positie van de zelfstandige in het EU-recht is, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij de positie van de zelfstandige in grensoverschrijdend verband. Nadat de problematiek in Nederlands en Europeesrechtelijk perspectief in kaart is gebracht, volgt een rechtsvergelijkend onderzoek waarin zal worden onderzocht welke positie de zelfstandige in andere EU-lidstaten inneemt, mede om te bezien of andere EU-lidstaten als inspiratie kunnen dienen ter optimalisering van het Nederlandse stelsel.

Promotoren: prof. mr. M.S. Houwerzijl en mr. dr. W.G.M. Plessen

Verwachte afrondingsdatum: 2021

 

S. (Samiha) Said
Tilburg University
Department of Labour Law and Social Policy
Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
s.said@uvt.nl

 

Publicaties
F.M. Verburg & S. Said, ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’, WPNR 2016(7129)
F.M. Verburg & S. Said, ‘Hoge ogen gooien met persoonlijke aansprakelijkstelling bestuurder in geval van pensioenschade?’, ArbeidsRecht 2016, 32.
F.M. Verburg & S. Said, ‘Misbruik van faillissementsrecht: de rechten van de gedupeerde werknemer centraal gesteld’, TRA 2016/33.
F.M. Verburg & S. Said, ‘Als werknemer de bestuurder van de werkgever persoonlijk aansprakelijk stellen: een reële optie of een kansloze exercitie?’, TRA 2015/100.

Pin It on Pinterest