Internationaal karakter

Bijeenkomsten

Internationaal karakter

Bijeenkomsten met een internationaal karakter

De bijeenkomst met een internationaal karakter wordt ingevuld door te participeren in een seminar waaraan sociaalrechtelijke promovendi uit verschillende landen kunnen deelnemen. Dit kan het seminar zijn dat jaarlijks plaatsvindt in Italië (Pontignano Seminar) of het Young Researchers Seminar European Labour Law dat eveneens jaarlijks plaatsvindt. Onderdeel van de promovendi-opleiding is dat er gedurende een periode van vier jaar, één keer wordt deelgenomen aan een dergelijk seminar.
Zie meer hierover onder ‘Internationale Seminars’.