Oraties, promoties en diversen

Oraties, promoties, proefschriften en diversen

Naast de bijeenkomsten die onder de vlag van het Levenbachinstituut worden georganiseerd, vinden er met enige regelmaat bijeenkomsten, seminars, congressen e.d. plaats op het brede gebied van het sociaal recht. Voor zover deze onder onze aandacht worden gebracht, worden die hier aangekondigd.

De bijeenkomsten zijn onderverdeeld in de volgende categorien:

 • Oraties

 • Promoties

 • Proefschriften

 • Diverse bijeenkomsten

Wilt u een een dergelijke aankondiging hier geplaatst zien, stuur dan een mailtje naar: Levenbachinstituut@gmail.com.

Overzicht oraties

Naam Datum Titel Universiteit Link
Klara Boonstra 28-Mar-02 Fundamenten voor een sociaal Europa VU  
Evert Verhulp 11-Oct-02 Maatwerk in het arbeidsrecht? UvA  
Saskia Klosse 1-Jan-03 Moderne sociale zekerheid: efficiency met behoud van fundamentele waarden Maastricht University  
Jaap van Slooten 18-Mar-05 De derde in het sociaal recht UvA Link
Willem Bouwens 23-May-07 Ontslag, vergoeding en uitkering VU Link
Gijs Vonk 29-Jan-08 Recht op sociale zekerheid. Van identiteitscrisis naar hernieuwd zelfbewustzijn. Rijksuniversiteit Groningen Link
Frans Pennings 16-Nov-09 Over de schutting. Overheveling van sociale zekerheid naar arbeidsrecht en omgekeerd. Universiteit Utrecht  
Gerrard Boot 13-Jan-12 ZZP’ers: flexibiliteit, bescherming en zekerheid Universiteit Leiden  
Ronald Beltzer 3-Feb-12 Arbeid & Onderneming. Van indifferentie naar beperkt mutualisme UvA  
Ruben Houweling 24-May-12 Eigenaardig arbeidsrecht EUR  
Barend Barentsen 28-Sep-12 The wounded soldiers of bureaucracy Universiteit Leiden  
Mijke Houwerzijl 22-Jan-13 The European labour market: fair and genuine? RUG  
Mark Heemskerk 4-Oct-13 Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutie Radboud Universiteit  
Rogier Duk 22-Nov-13 Een uniform uniform? EUR  
Stefan Sagel 5-Sep-14 Werk en zekerheid: ontslagrecht doen in tijden van hard en fast rules Universiteit Leiden  
Willemijn Roozendaal 29-Oct-15 Sociale Zekerheid als netwerk VU  
Saskia Peters 17-Nov-15 Arbeidsrecht en ondernemersbescherming RUG  
Paul Schoukens 19-Feb-16 EU Sociale Zekerheid: het verborgen ‘sociaal’ model Tilburg University  
Femke Laagland 27-Sep-18 Voorbij de grenzen van het Nederlandse werknemersbegrip. Een Europese analyse van de zzp-plannen van het Nederlandse kabinet Radboud Universiteit Link
Zef Even 12-Oct-18 Balanceren met detacheren EUR  
Anne Pieter van der Mei 6-Sep-19 Freedom of movement in the European Social Union Maastricht University  
Bastiaan Starink 1-Feb-21 Zorgen voor Morgen: Een symbiose van Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting Tilburg University  
Irmgard Borghouts-van de Pas 16-Sep-22   Tilburg University  
Cees Loonstra     EUR  
Beryl ter Haar     Rijksuniversiteit Groningen  
Guus Heerma van Vos     Universiteit Leiden  
Erik Lutjens     VU  

Promoties

Proefschriften 2017 – heden

Naam Jaar Titel Universiteit
Samiha Said 2022 De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip RU
Björn Schouten 2021 Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht EUR
Madhvi Ramparichan 2021 Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020 UU
Alberto Fernandez Barrio 2021 Social security and platform work: Towards a more transparent and inclusive path UvT
Nataschja Hummel 2020 De bijzondere rechtspositie van de militair VU
Marianne Eisma 2020 Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht VU
Mark Boumans 2020 Pensioen van zelfstandigen VU
Elmar Schmidt 2020 Perspectives of EU Pension Law to Facilitate Worker Mobility and Sustainability of Pensions UU
Maitrie Chotou 2020 Privacy in het Surinaamse arbeidsrecht UU
Kai Liu 2020 Protection of health and safety at the workplace UU
Steven Palm 2019 Opvolgend werkgeverschap EUR
Niels Jansen 2019 Representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg UvA
Job van der Pijl 2019 Arbeidsrecht en insolventie UvA
Jim Faas 2019 Bruggen bouwen over de kenniskloof: De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter VU
Xiang Li 2018 Collective Labour Rights and Collective Labour Relations of China UL
Qiuyin Hu 2018 Regulating Work Conditions in Times of Globalization UL
Marcus Meyer 2018 The Position of Dutch Works Councils in Multinational Cooperations MU
Maartje van der Aa 2018 Financial risks of illness: a shared responsibility? Solidarity and Deservingness in health insurance and disability insurance in the Netherlands MU
Nina Büttgen 2017 EU employment governance revisited MU

Promoties

Proefschriften 2013 – 2016

Naam Jaar Titel Universiteit
Ferdinand van Haasteren 2016 Fatsoenlijke flexibiliteit Universiteit Leiden
Sjef de Laat 2016 Algemene voorwaarden in het arbeidsrecht Universiteit Utrecht
Saskia Montebovi 2016 Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties Tilburg University
Hatice Caglayankaya 2016 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen UU
Iris van der Burg 2015 Grensoverschrijdende overgang van onderneming UvA
Hanneke Bennaars 2015 De rechtspositie van de bestuurder UvA
Pam Hufman 2015 Arbeidsrecht in insolventie: een rechtsvergelijking UvA
Vivian Bij de Vaate 2015 Bijzonder ontslagprocesrecht VU
Miriam Kullmann 2015 Enforecement of Labouw Law in Cross-Border Situations Radboud Universiteit
Mark Diebels 2014 Re-integratie van de zieke werknemer Tilburg University
Heleen Pool 2014 Particuliere recherche door werkgevers Radboud Universiteit
Nuna Zekic 2014 Werkzekerheid in het arbeidsrecht Tilburg University
Jeroen Quist 2014 Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht EUR
Marieke Opdam 2014 Re-integratie bij letselschade VU
Pieter Krop 2014 De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling UvA
Kim Hermans 2014 De WW en nieuwe sociale risico’s Universiteit Utrecht
Ilse Zaal 2014 De reikwijdte van medezeggenschap UvA
Ceciel Rayer 2014 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid UvA
Marnix Holtzer 2014 De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap RUG
Alex Corra 2014 Contracting for public values: investigating the contracting out of employment reintegration services in the Netherlands RUG
Femke Laagland 2013 De rol van werknemers(vertegenwoordigers) bij grensoverschrijdende fusies Radboud Universiteit

Proefschriften

Proefschriften 2013 – heden

Naam Jaar Titel (kort) Link Universiteit Samenvatting onderwerp (van recht.nl)
Femke Laagland 2013 De rol van werknemers(vertegenwoordigers) bij grensoverschrijdende fusies Niet beschikbaar Radboud Universiteit Centraal in dit proefschrift staat de rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij grensoverschrijdende fusies. De praktijk leert dat er nog weinig grensoverschrijdende juridische fusies plaatsvinden waarbij werknemers zijn betrokken. De complexe regeling met betrekking tot de rol van werknemers is daaraan zeker debet. Deze studie biedt een fundamentele analyse van de wettelijke regeling en maakt inzichtelijk hoe de regels moeten worden toegepast.
Mark Diebels 2014 Re-integratie van de zieke werknemer Link Tilburg University Op het gebied van de loondoorbetalingsplicht en op het gebied van de verzuimvoorschriften schiet het Nederlandse reintegratierecht voor werknemers tekort. Het biedt aan zieke werknemers geen betrouwbare en flexibele contractspositie, bevordert hun optimale inzet niet en er bestaat geen balans tussen de rechten en plichten van alle betrokkenen, concludeert Mark Diebels in zijn proefschrift. Hij onderzocht of Nederland op het gebied van arbeidsverzuim voldoet aan de wet- en regelgeving van de Europese Unie. Diebels doet 26 aanbevelingen om het re-integratierecht zo vorm te geven dat de balans in rechten en plichten in Nederland wordt hersteld.
Heleen Pool 2014 Particuliere recherche door werkgevers Niet beschikbaar Radboud Universiteit Wetgeving en rechtspraak over recherchegedrag door werkgevers vormen een lappendeken met her en der gaten. Er zijn wel regels en er is jurisprudentie, maar alles bij elkaar schiet het Nederlands recht tekort en zijn werknemers onvoldoende beschermd tegen schendingen van hun privéleven. Dat concludeert Heleen Pool in haar proefschrift.
Nuna Zekic 2014 Werkzekerheid in het arbeidsrecht Link Tilburg University Hoe verhoudt werkzekerheid zich als doelstelling tot het arbeidsrechtelijke kader en welke rol kan de cao als juridisch instrument spelen in de realisatie van werkzekerheid? In juridisch perspectief is relevant of cao-partijen werkzekerheidsafspraken kunnen maken en in hoeverre zij dit al (lijken te) doen, en tevens wat het rechtskarakter en de rechtswerking is van de cao-bepalingen die als werkzekerheidsbepalingen gekarakteriseerd kunnen worden.
Jeroen Quist 2014 Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder het arbeidsrecht Link EUR Het hangt af van alle omstandigheden van het geval. Eenieder die regelmatig kennisneemt van (civielrechtelijke) rechtspraak zal deze woorden bekend voorkomen. De Hoge Raad heeft de afgelopen halve eeuw verschillende methoden ontwikkeld om nadere invulling te geven aan het—op zichzelf weinigzeggende—criterium dat moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Eén daarvan betreft het formuleren van wat in dit proefschrift gezichtspuntencatalogi genoemd worden. Een gezichtspuntencatalogus geeft aan welke feiten relevant zijn en welke niet, en geeft bovendien maatstaven om de relevante feiten juridisch te beoordelen. De Hoge Raad heeft in de loop der tijd vele van dergelijke lijsten met gezichtspunten, ofwel relevante factoren, geformuleerd, op tal van civielrechtelijke deelgebieden, niet in de laatste plaats het arbeidsrecht. 
Marieke Opdam 2014 Re-integratie bij letselschade Link VU Marieke Opdam maakt inzichtelijk dat het sociaal recht voldoende mogelijkheden biedt om bij de re-integratie van een letselschadeslachtoffer de slachtoffervriendelijke uitgangspunten uit het aansprakelijkheidsrecht in acht te nemen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van succesvolle re-integratie. Zo kan voor de benadeelde een ‘slachtoffervriendelijk’ re-integratietraject worden gerealiseerd, waarin meer dan standaard rekening wordt gehouden met zijn wensen en behoeften. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor letselschadeslachtoffers en anderen die bedrijfsmatig betrokken zijn bij de re-integratie. Op dit moment bestaat in de praktijk onvoldoende aandacht voor de wisselwerking tussen de inhoudelijk verschillende verplichtingen. Dit onderzoek biedt waardevolle handvatten om bij de re-integratie van letselschadeslachtoffers rekening te houden met zowel het aansprakelijkheidsrecht als het arbeids- en socialezekerheidsrecht.
Pieter Krop 2014 De handhaving van het verbod op illegale tewerkstelling Link UvA De verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in de Werkgeverssanctierichtlijn, Nederland en Duitsland.
Kim Hermans 2014 De WW en nieuwe sociale risico’s Niet beschikbaar Universiteit Utrecht Dit proefschrift onderzoekt de vernieuwing van de sociale zekerheid versus de grenzen die hieraan gesteld worden door internationale sociale verdragen. Hoe kan de sociale zekerheid worden gemoderniseerd? Hoe verhouden keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid zich tot de in de internationale verdragen vastgelegde principes als inkomensbescherming, solidariteit en gelijke behandeling? En welke rol spelen private instrumenten als spaarregelingen en een loondoorbetalingverplichting hierbij?
Ilse Zaal 2014 De reikwijdte van medezeggenschap Link UvA In dit proefschrift onderzoekt Isle Zaal in welke situaties de medezeggenschap en zeggenschap uiteen lopen. In dat kader analyseert zij onder meer de invloed van werknemersvertegenwoordigers in kapitaalvennootschappen, in failliete vennootschappen en in geval van een fusie of overname.
Ceciel Rayer 2014 Wetgeving en beleid voor flexibele arbeid Link UvA Een aspect van de veranderingen in de wetgeving gericht op flexibele arbeid is dat de beschermingsfunctie van die wetgeving onder druk is komen te staan en dat in bepaalde delen van de arbeidswetgeving het beschermingsniveau is gedaald. Tussen het streven naar vergroting van de mogelijkheden tot het gebruik van die flexibele arbeid enerzijds en naar werknemersbescherming anderzijds, bestaat dus spanning. Het doel van het onderzoek is daarom de wijzigingen van de arbeidswetgeving kritisch te onderzoeken. Het belangrijkste gezichtspunt daarbij is de vraag in hoeverre de door de wetgever beoogde werknemersbescherming, ook waar deze minder ver strekt dan voorheen, door de desbetreffende wetgeving wordt gerealiseerd. Als bron om vast te stellen welke de beschermingsdoeleinden van de wetgever zijn, opdat de realisatie ervan kritisch is te analyseren, zijn niet alleen de (letterlijke) uitingen van de wetgever bij de totstandkoming van de wetswijzigingen belangrijk. Deze wettelijke beschermingsdoelen moeten in hun context worden beoordeeld. Om die reden vormt een belangrijk subdoel van het onderzoek de kritische reconstructie van de overwegingen en aannames waarop het wetgevingsbeleid en de wetswijzigingen gericht op flexibele arbeid zijn gebaseerd.
Marnix Holtzer 2014 De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap Link RUG  
Alex Corra 2014 Contracting for public values: investigating the contracting out of employment reintegration services in the Netherlands Link RUG  
Iris van der Burg 2015 Grensoverschrijdende overgang van onderneming Link UvA In dit proefschrift wordt de grensoverschrijdende overgang van onderneming bezien vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief. Met de Europese richtlijn overgang van onderneming als uitgangspunt wordt geïnventariseerd hoe deze is geïmplementeerd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Welke verschillen zijn er tussen voornoemde nationale wetgevingen en welke problemen zouden daardoor kunnen ontstaan bij een grensoverschrijdende overgang van onderneming?
Hanneke Bennaars 2015 De rechtspositie van de bestuurder Link UvA Bestuurders met een arbeids- of opdrachtovereenkomst hebben een dubbele rechtsverhouding met hun vennootschap. Enerzijds is sprake van een contractuele rechtsrelatie (Boek 7 BW), anderzijds bestaat een vennootschapsrechtelijke band (Boek 2 BW). Deze dissertatie is de neerslag van een onderzoek naar die dubbele binding op het gebied van benoeming, beloning en ontslag.
Pam Hufman 2015 Arbeidsrecht in insolventie: een rechtsvergelijking Link UvA In deze dissertatie wordt, mede aan de hand van rechtsvergelijking met Duitsland en België, onderzocht wat de verhouding is tussen het arbeidsrecht en het insolventierecht in Nederland. Het spanningsveld tussen beide rechtsgebieden is opgedeeld in verschillende onderdelen: het individuele arbeidsrecht wanneer een werkgever in een insolventieprocedure terechtkomt, het collectieve arbeidsrecht wanneer de werkgever in een insolventieprocedure terechtkomt en de positie van de werknemers bij een reorganisatie wanneer de werkgever zich in een insolventieprocedure bevindt.
Vivian Bij de Vaate 2015 Bijzonder ontslagprocesrecht Link VU Het onderzoek brengt in kaart op welke punten het ontslagprocesrecht afwijkt van het ‘normale’ civiele- en bestuursprocesrecht, wat de ratio is voor deze afwijkingen en of deze afwijkingen geoorloofd zijn, onder meer in het licht van de hogere internationale norm van art. 6 EVRM. Daarnaast wordt in de studie rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het Duitse en Italiaanse ontslagstelsel. Bieden deze stelsels bruikbare alternatieven voor de procesrechtelijke bijzonderheden in het Nederlandse stelsel? Ten slotte wordt ingegaan op de Wet werk en zekerheid en het nieuwe ontslagprocesrecht dat daardoor per 1 juli 2015 in werking zal treden. Wat betekent deze wet voor de huidige procesrechtelijke bijzonderheden in het ontslagrecht? Daarnaast wordt dat nieuwe ontslagprocesrecht kritisch bezien mede in het licht van de rechtsvergelijkende bevindingen in de studie.
Miriam Kullmann 2015 Enforecement of Labouw Law in Cross-Border Situations  Link Radboud Universiteit Enforcement of labour law in cross-border situations: a legal study of the EU’s Influence on the Dutch, German, and Swedish Enforcement Systems
Ferdinand van Haasteren 2016 Fatsoenlijke flexibiliteit Niet beschikbaar Universiteit Leiden Hoe valt ILO-Conventie 181 in het licht van de ‘vermensenrechtelijking’ van arbeidsverhoudingen te waarderen? Vast valt te stellen dat Conventie 181 ziet op vele mensen- en arbeidsrechten, die ook in de mensenrechtenverdragen te vinden zijn. Die verdragen zijn echter breder van opzet. De hierbij behorende internationale normatieve frameworks betreffen soft law. Conventie 181 brengt echter ten aanzien van uitzendarbeid meer verplichtingen met zich mee.
Sjef de Laat 2016 Algemene voorwaarden in het arbeidsrecht Niet beschikbaar Universiteit Utrecht Wat zijn de redenen geweest om het arbeidsrecht uit te sluiten van de wettelijke regeling rond algemene voorwaarden? Is het arbeidsrecht desondanks beïnvloed door de algemene voorwaarden? Wat zou toepasselijkheid van de regeling van algemene voorwaarden kunnen meebrengen voor het individuele en voor het collectieve arbeidsrecht? En is het wenselijk de regeling van algemene voorwaarden alsnog van toepassing te verklaren op ons arbeidsrecht?
Saskia Montebovi 2016 Activering en privatisering in de Nederlandse ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling in grensoverschrijdende situaties Link Tilburg University De Nederlandse overheid schuift de verantwoordelijkheid voor inkomensvoorziening en re-integratie bij ziekte (privatisering van sociale zekerheid) steeds meer door naar werkgevers en werknemers. Zo moet de werkgever het loon aan de zieke werknemer maximaal twee jaar doorbetalen. In die ziekteperiode moeten werknemer en werkgever er alles aan doen om de werknemer in het arbeidsproces te houden of terug te laten keren. En zelfs als de werknemer langer dan twee jaar ziek blijft en een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV krijgt, zijn re-integratie en activering door de werkgever van belang. Wanneer de werknemer in het buitenland woont, blijken deze Nederlandse regels echter niet eenvoudig toepasbaar. Werknemers die in Nederland werken en ziek worden, vallen onder de Nederlandse regelingen; ook als ze in het buitenland wonen. De Europese coördinatieverordeningen die dan van toepassing zijn bieden ook niet veel hulp, omdat ze nog weinig rekening houden met re-integratie van werknemers en privatisering van sociale zekerheid. Bijgevolg kunnen de zieke en arbeidsongeschikte werknemer en zijn werkgever rechtsonzekerheid ervaren en komen ze lacunes in de wet en een onjuiste of gebrekkige uitvoering van de Nederlandse regels tegen. In haar proefschrift heeft Saskia Montebovi deze problemen uitgebreid geanalyseerd en uitgelegd. Het onderzoek levert een zinvolle bijdrage aan de modernisering van de sociale zekerheid én aan de bevordering van het vrije verkeer van werknemers.
Hatice Caglayankaya 2016 Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor derdelandonderdanen Niet beschikbaar UU Betere coördinatie van socialezekerheidsrechten voor naar de EU gemigreerde en vanuit de EU gemigreerde derdelandonderdanen: een onderzoek aan de hand van case study Turkije
Nina Büttgen 2017 EU employment governance revisited Link Maastricht University Overheden worden geconfronteerd met drie vraagstukken op het gebied van arbeidswetgeving: niet-reguliere banen, ongelijkheid en werkloosheid. In dit proefschrift staat de aanpak van de EU van deze vraagstukken centraal. Besproken wordt welke mogelijkheden de EU heeft voor governance op het gebied van werkgelegenheid. Daarnaast wordt besproken welke rol de EU kan en moet spelen bij het beschermen en bevorderen van werknemersrechten bij globalisering van de markt en structurele werkloosheid.
Steven Palm 2019 Opvolgend werkgeverschap Link EUR Opvolgend werkgeverschap is van grote invloed op de werknemersbescherming bij allerhande uitzendconstructies en bij werkgeverswissels als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfsovername, faillissement, aanbesteding (concessie) of overstap binnen een concern. De juridische consequenties van opvolgend werkgeverschap kunnen verstrekkend zijn, bijvoorbeeld voor de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, de hoogte van de transitievergoeding, de lengte van de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn en de toepasselijkheid van de ‘preventieve ontslagtoets’ door het UWV of de rechter. Dit onderzoek richt zich niet alleen op de criteria en juridische gevolgen van opvolgend werkgeverschap, maar ook op de grondslagen (de ratio) en de verhouding tot andere concepten binnen het algemeen vermogensrecht. Dit boek is relevant voor iedere jurist die zich bezighoudt met het arbeidsrecht.
Niels Jansen 2019 Representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg Link UvA Nederland telt ongeveer 1.000 cao’s die gelden voor ruim 5,5 miljoen werknemers. Een tweetal actuele maatschappelijke ontwikkelingen zijn de afnemende organisatiegraad en de steeds eenzijdiger wordende samenstelling van het ledenbestand van vakbonden. Dit roept de vraag op of vakbonden nog wel voldoende representatief zijn bij onderhandelingen over arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden. Welke rol speelt de representativiteit van vakbonden in het huidige cao-recht en behoeft de juridische vormgeving daarvan aanpassing?
Job van der Pijl 2019 Arbeidsrecht en insolventie Link UvA In deze dissertatie wordt in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van het faillissement van een werkgever—en waar relevant ook van een verleende surseance—op de volgende deelonderwerpen: het loon; het einde van de arbeidsovereenkomst; het concurrentiebeding; de doorstart, en de medezeggenschap. Separate aandacht is er voor de vraag in hoeverre een werkgever misbruik van faillissement maakt als hij het faillissement aanvraagt met het oog op omzeiling van de rechten van de werknemer.
Marianne Eisma 2020 Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht Link VU Hoe benadert de Europese rechter het gelijkebehandelingsrecht in het licht van sociaal, economisch en politiek gedreven brede werkgelegenheidsdoelstellingen bij de rechtvaardiging van leeftijdsdiscriminatie? In dit proefschrift is onderzoek gedaan naar de rol van het HvJ EU bij de bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en het bereiken van twee doelstellingen: het stimuleren van actief ouder worden en het stimuleren van solidariteit tussen generaties.
Mark Boumans 2020 Pensioen van zelfstandigen Link VU Dit proefschrift ziet op de pensioenrechtelijke regulering van het aanvullend pensioen van zelfstandigen in het Nederlandse pensioenstelsel. In de kern bevat het proefschrift een studie naar de juridische vormgeving van de toegang van zelfstandigen tot aanvullende pensioenregelingen in de tweede pijler. Het proefschrift heeft tot doelstelling te onderzoeken hoe deze toegang is geregeld, hoe dit kan worden verbeterd en welke aanpassingen in wet- en regelgeving daarvoor nodig zijn. Het onderzoek behelst enerzijds een inventarisatie van de huidige juridische mogelijkheden van de toegang van zelfstandigen tot pensioen. De focus van deze inventarisatie ziet op de toegang op het aanvullend pensioen (tweede pijler) en de wijze waarop dit is juridisch is vormgegeven. Anderzijds is het onderzoek gericht op een analyse van de maatregelen die de toegang tot het aanvullend pensioen kunnen verbeteren.
Björn Schouten 2021 Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht Link EUR  
Samiha Said 2022 De arbeidsovereenkomst: een bewerkelijk begrip (Nog) niet beschikbaar Radboud Universiteit  
Madhvi Ramparichan 2022 Sturingsinstrumenten in de WW: 1987-2020 Link UU Door alle wijzigingen in de afgelopen 3 decennia zijn door het bos van de sociale zekerheid de bomen van de Werkloosheidswet niet meer te zien. Dit proefschrift geeft helderheid middels een verkenning van zes volumebeperkende sturingsinstrumenten in de WW ter sturing van het arbeidsmarktgedrag van werknemers en werklozen door beantwoording van vragen als: wat is er met de WW gebeurd? ‘Werkt’ het en wat zijn de (onbedoelde) gevolgen van de vele wetswijzingen, met name voor de rechtspositie van de WW’er?

Aanvullende proefschriften

Proefschriften 2017-2021

 • Nina Büttgen, EU employment governance revisited, UM 2017 (link)
 • Xiang Li, Collective Labour Rights and Collective Labour Relations of China, UL 2018 (link)
 • Qiuyin Hu, Regulating Work Conditions in Times of Globalization, UL 2018 (link)
 • Marcus Meyer, The Position of Dutch Works Councils in Multinational Cooperations, UM 2018 (link)
 • Maartje van der Aa, Financial risks of illness: a shared responsibility? Solidarity and Deservingness in health insurance and disability insurance in the Netherlands, UM 2018 (link)
 • Steven Palm, Opvolgend werkgeverschap, EUR 2019 (link)
 • Niels Jansen, Representativiteit van vakbonden in het arbeidsvoorwaardenoverleg, UvA 2019 (link)
 • Job van der Pijl, Arbeidsrecht en insolventie, UvA 2019 (link)
 • Jim Faas, Bruggen bouwen over de kenniskloof: De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter, VU 2019 (link)
 • Nataschja Hummel, De bijzondere rechtspositie van de militair, VU 2020 (link)
 • Marianne Eisma, Leeftijdsdiscriminatie in Europees Recht, VU 2020 (link)
 • Mark Boumans, Pensioen van zelfstandigen, VU 2020 (link)
 • Elmar Schmidt, Perspectives of EU Pension Law to Facilitate Worker Mobility and Sustainability of Pensions, UU 2020(link)
 • Maitrie Chotou, Privacy in het Surinaamse arbeidsrecht, UU 2020 (link)
 • Kai Liu, Protection of health and safety at the workplace, UU 2020 (link)
 • Björn Schouten, Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht en het privaatrecht, EUR 2021 (link)
 • Madhvi Ramparichan, Sturingsinstrumenten in de WW, UU 2021 (link)
 • Alberto Fernandez Barrio, Social security and platform work: Towards a more transparent and inclusive path, UvT 2021 (link)

Diverse

 • 5 februari 2014: Arbeidsmarkt en regie Werkloosheidswet
 • 30 en 31 januari 2014: The European Convention on Human Rights and the Employment Relation
 • 19 september 2013: Young researchers Forum Social Security
 • Congres 24 mei 2013: ‘Application of ILO Standards in Times of Economic Recession: Social Policy in the North and the South of Europe’.
 • 19 september 2012 Seminar: “Flexicurity all’italiana”
 • 14 september 2012 Symposium Vrij verkeer werknemers
 • 1-6 juli 2012 Summerschool Flexibility and Security
 • 9 maart 2012 Studiemiddag “Levensloop 2.0”