Home

Over Levenbach instituut

Het Levenbachinstituut 

In het Levenbachinstituut werken de Vakgroepen Sociaal Recht van Nederlandse Universiteiten samen om onderwijs en onderzoek op het terrein van het sociaal recht te bevorderen.

Doelstelling

De doelstelling van het Levenbachinstituut is tweeledig:

  • Het bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van het sociaal recht,
    zijnde het nationale en internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht; en
  • Het bevorderen van het wetenschappelijke en publieke debat aangaande onderwerpen
    van sociaal recht.

Daartoe organiseert het instituut onder meer bijeenkomsten, cursussen en opleidingen, creeert het instituut samenwerkingsverbanden tussen beoefenaren van het sociaal recht in binnen- en buitenland en looft het de Levenbachprijs uit.

Maak kennis met het bestuur van:

Call for papers #1

Beste collega promovendi,   

Wij zijn verheugd een conferentie aan te kondigen over "De COVID-19 pandemie als katalysator van een gewijzigde (contractuele) arbeidsrelatie". De conferentie zal plaatsvinden op 25 november 2022 te Gent, België. Het doel van de TPR-conferentie is PhD-kandidaten en postdocs uit Nederland, België, en Zuid-Afrika de gelegenheid geven om, over de landsgrenzen heen, van gedachten te wisselen over de bestaande en toekomstige sociaalrechtelijke regelgeving in het licht van de COVID-19 pandemie.    

De deadline voor de indiening van abstracts voor papers is op 1 mei 2022

Gelieve alle vragen in verband met dit congres te richten aan sociaal.recht@ugent.be  

Meer informatie vind je hieronder.

   

Call for papers

Call for papers #2

In 2019 is voor de zesde keer de Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD) georganiseerd. Inmiddels zijn wij gestart met de voorbereidingen van de zevende editie, die op donderdag 6 oktober 2022 gaat plaatsvinden. Het centrale thema is ‘Werken in een duurzame economie’.Voor de aankomende ArbeidsmarktDag is er weer de mogelijkheid om een papervoorstel in te dienen. De onderwerpen van papers en presentaties zijn breder dan het thema van de dag. Als er in uw omgeving anderen zijn die misschien willen deelnemen aan de NAD 2022, al dan niet met een paperpresentatie, zou het gewaardeerd worden als u deze aankondiging/call for papers wilt doorsturen.

We zien graag uw papervoorstel vóór 15 juni 2022 tegemoet en hopen u op 6 oktober te zien!

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Paul de Beer
Dr. Jos Mevissen
Dr. Coen van Rij
Dr. Frank Tros

 

Website

Promovendi-opleiding

Inbedding van de promovendi-opleiding

In het algemeen zijn promovendi verplicht een opleidingsprogramma te volgen in het kader van de onderzoeksschool of een facultair onderzoeksprogramma waarin hun onderzoek is ingebed. Deze programma’s zijn in de regel niet sociaalrechtelijk georiënteerd.

De promovendi-opleiding Sociaal Recht geeft promovendi de mogelijkheid om de vrije ruimte die deze programma’s veelal laten, sociaalrechtelijk in te vullen. Ten opzichte van de verplichte programma’s heeft de promovendi-opleiding Sociaal Recht dus een aanvullend karakter. Het volgen van deze aanvullende opleiding is niet verplicht. Het is aan de promotoren om erop toe te zien dat hun promovendi deze mogelijkheid benutten. Promovendi die het opleidingsprogramma Sociaal Recht hebben doorlopen, worden onderscheiden als Levenbachfellow.

Opzet van de promovendi-opleiding

De promovendi-opleiding Sociaal Recht bestaat uit acht bijeenkomsten, waarvan één een internationaal karakter heeft. Deze acht bijeenkomsten worden gespreid over een periode van vier jaar. Dit betekent dat er in het kader van deze opleiding jaarlijks twee bijeenkomsten worden georganiseerd. Dit zal steeds gebeuren in oktober en in maart steeds op een wisselende plek bij één van de aan het Instituut deelnemende universiteiten.

Bijeenkomsten

Binnen het Levenbachinstituut worden verschillende activiteiten ondernomen, waaronder bijeenkomsten voor promovendi en met een internationale invalshoek.

Indeling bijeenkomsten

De promovendi-bijeenkomsten bestaan steeds uit twee dagdelen die volgens een bepaalde structuur worden ingevuld.

Internationaal karakter

De bijeenkomst met een internationaal karakter wordt ingevuld door te participeren in een seminar waaraan sociaalrechtelijke promovendi uit verschillende landen kunnen deelnemen.