Home

Over Levenbach instituut

Het Levenbachinstituut

In het Levenbachinstituut werken de Vakgroepen Sociaal Recht van Nederlandse Universiteiten samen om onderwijs en onderzoek op het terrein van het sociaal recht te bevorderen.

Doelstelling

De doelstelling van het Levenbachinstituut is tweeledig:

  • Het bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van het sociaal recht,
    zijnde het nationale en internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht; en
  • Het bevorderen van het wetenschappelijke en publieke debat aangaande onderwerpen
    van sociaal recht.

Daartoe organiseert het instituut onder meer bijeenkomsten, cursussen en opleidingen, creeert het instituut samenwerkingsverbanden tussen beoefenaren van het sociaal recht in binnen- en buitenland en looft het de Levenbachprijs uit.

Maak kennis met het bestuur van:

Levenbachdag 2022

Beste Levenbachers,

Op 26 augustus a.s. vindt de Levenbachdag plaats, dit jaar georganiseerd in Nijmegen. Als altijd wordt gestart met een lunch (vanaf 11.45) en om 12. 45 begint het inhoudelijk programma, om 17.30 is de dag afgelopen.

Voor de inhoud van het programma verwijs ik u graag naar bijgaande uitnodiging. De dag vindt plaats in het Grotius gebouw te Nijmegen.

Aanmeldingen voor deelname aan de dag graag per e-mail via: annemarie.gerrits-artz@ru.nl

We kijken uit naar weer een mooi sociaalrechtelijke dag!

Het Levenbachbestuur, mede namens Femke Laagland,

Willem Bouwens
Hanneke Bennaars
Barend Barentsen
Marize Verhagen
Samiha Said

Uitnodiging

Promovendi-opleiding

Inbedding van de promovendi-opleiding

In het algemeen zijn promovendi verplicht een opleidingsprogramma te volgen in het kader van de onderzoeksschool of een facultair onderzoeksprogramma waarin hun onderzoek is ingebed. Deze programma’s zijn in de regel niet sociaalrechtelijk georiënteerd.

De promovendi-opleiding Sociaal Recht geeft promovendi de mogelijkheid om de vrije ruimte die deze programma’s veelal laten, sociaalrechtelijk in te vullen. Ten opzichte van de verplichte programma’s heeft de promovendi-opleiding Sociaal Recht dus een aanvullend karakter. Het volgen van deze aanvullende opleiding is niet verplicht. Het is aan de promotoren om erop toe te zien dat hun promovendi deze mogelijkheid benutten. Promovendi die het opleidingsprogramma Sociaal Recht hebben doorlopen, worden onderscheiden als Levenbachfellow.

Opzet van de promovendi-opleiding

De promovendi-opleiding Sociaal Recht bestaat uit acht bijeenkomsten, waarvan één een internationaal karakter heeft. Deze acht bijeenkomsten worden gespreid over een periode van vier jaar. Dit betekent dat er in het kader van deze opleiding jaarlijks twee bijeenkomsten worden georganiseerd. Dit zal steeds gebeuren in oktober en in maart steeds op een wisselende plek bij één van de aan het Instituut deelnemende universiteiten.

Bijeenkomsten

Binnen het Levenbachinstituut worden verschillende activiteiten ondernomen, waaronder bijeenkomsten voor promovendi en met een internationale invalshoek.

Indeling bijeenkomsten

De promovendi-bijeenkomsten bestaan steeds uit twee dagdelen die volgens een bepaalde structuur worden ingevuld.

Internationaal karakter

De bijeenkomst met een internationaal karakter wordt ingevuld door te participeren in een seminar waaraan sociaalrechtelijke promovendi uit verschillende landen kunnen deelnemen.