Het Levenbach Instituut kent verschillende bijeenkomsten: de indeling bijeenkomst, de Levenbachdagen en bijeenkomsten met een internationaal karakter. Hieronder leest u meer over deze verschillende bijeenkomsten.

De indeling bijeenkomst

De promovendi-bijeenkomsten bestaan steeds uit twee dagdelen die volgens een bepaalde structuur worden ingevuld.

Ochtenddeel
De ochtend wordt gevuld met een onderwerp dat verrijkend is voor sociaalrechtelijk onderzoek. Deze onderwerpen hebben een brede, vakoverschrijdende invalshoek en worden ingeleid door terzake deskundigen op sociaalrechtelijk terrein, in samenwerking met terzake deskundigen op andere terreinen.

In willekeurige volgorde staan de volgende onderwerpen op het programma:

 • Algemene leerstukken privaatrecht in relatie tot het sociaal recht (met name arbeidsrecht)
 • Algemene leerstukken bestuursrecht in relatie tot het sociaal recht (met name socialezekerheidsrecht)
 • Algemene leerstukken Europees recht in relatie tot het sociaal recht
 • Methodologie
 • Methodologie van het sociaal-wetenschappelijk/economisch onderzoek, met bijzondere aandacht voor het leren lezen en begrijpen van empirisch onderzoek in relatie tot de methodologie van het sociaalrechtelijk onderzoek
 • Grondbeginselen van rechtsvergelijking
 • Methode van rechtsvergelijking: keuze van landen, mogelijkheden en beperkingen, doelstelling, vergelijkbaarheid
 • IPR in relatie tot het arbeidsrecht/socialezekerheidsrecht
 • Algemene leerstukken van het sociaal recht
 • Zoals ongelijkheidscompensatie, sociaal recht als instrument van arbeidsmarktbeleid, regeling van arbeidsverhoudingen en dergelijke
 • Arbeidscontract als grondslag voor sociaalrechtelijke bescherming

Middagdeel
Het middagdeel wordt door de promovendi zelf ingevuld, eventueel in combinatie met een ‘oude rot’.

Voorbeelden van onderwerpen die tijdens het middagdeel aan de orde kunnen komen zijn:

 • Een inleiding door een wetenschapper uit de praktijk gevolgd door een debat
 • Hierbij kan worden gedacht een AG of een lid van de HR of lid van een Gerechtshof of een eerstelijns arbeidsrechter, de voorzitter van de SER, et cetera
 • Een ‘kopstukken-college’ gevolgd door een debat
 • Presentatie van eigen onderzoek door een aantal promovendi
 • Proefpromoties
  Bijvoorbeeld met aanwijzing van een aantal promovendi als opponenten
 • Praktische tips
  Bijvoorbeeld ten aanzien van: Hoe mijn onderzoek aantrekkelijk presenteren aan leken? Netwerken: hoe doe je dat?
 • Onder begeleiding van de opleidingscommissie bepalen de promovendi zelf welk onderwerp het meest in hun behoeften voorziet. Het middagprogramma kan daardoor variëren.

Levenbachdagen

Naast de opleidingsdagen voor de promovendi sociaal recht organiseert het Levenbachinstituut met enige regelmaat ook andere bijeenkomsten, zoals de jaarlijks terugkerende Levenbachdag (voorheen: landelijke docentendag sociaal recht) en de voor allen die interesse hebben de “internationale” dagen.

Bijeenkomsten met een internationaal karakter

De bijeenkomst met een internationaal karakter wordt ingevuld door te participeren in een seminar waaraan sociaalrechtelijke promovendi uit verschillende landen kunnen deelnemen. Dit kan het seminar zijn dat jaarlijks plaatsvindt in Italië (Pontignano Seminar) of het Young Researchers Seminar European Labour Law dat eveneens jaarlijks plaatsvindt. Onderdeel van de promovendi-opleiding is dat er gedurende een periode van vier jaar, één keer wordt deelgenomen aan een dergelijk seminar.
Zie meer hierover onder ‘Internationale Seminars’.

Oprichtingsbijeenkomst

Op 14 november 2008 vond de eerste bijeenkomst plaats van het Levenbachinstituut. Naast de introductie van het instituut en discussies over inrichting van het instituut, heeft prof. mr. I.P. Asscher-Vonk een kopstukkencollege gegeven over Levenbach en heeft prof. mr. F.J.L. Pennings een caput verzorgd over de doorwerking van internationaal en Europees recht op sociale zekerheid. Klik hier voor het volledige programma.