1. Achtergrond

Op 27 januari 2008 vergaderden de hoogleraren Sociaal Recht van de verschillende Nederlandse universiteiten onder meer over de kernactiviteiten van het Levenbachinstituut. Besloten is toen dat dit Instituut zou moeten voorzien in een gevarieerd opleidingsprogramma dat degenen die een proefschrift schrijven op het gebied van het sociaal recht de mogelijkheid biedt om hun kennis op sociaalrechtelijk gebied te verbreden en te verdiepen. Naar aanleiding van dit besluit is een voorstel voor een dergelijk opleidingsprogramma ontwikkeld.
Dit voorstel bouwt voort op de uitkomsten van de enquête die werd gehouden tijdens de promovendi-bijeenkomst van 14 november 2008 in Nijmegen en een aantal gesprekken die met promovendi van diverse faculteiten zijn gevoerd. Het voorstel is voorgelegd aan de promovendi-vertegenwoordigers, die daarop instemmend hebben gereageerd. Met inachtneming van hun opmerkingen, hebben de leden van het dagelijks bestuur van het Levenbachinstituut het voorstel vervolgens omarmd op 11 mei 2009. Het resultaat van dit voortraject wordt hieronder weergegeven.

2. Inbedding van de promovendi-opleiding

In het algemeen zijn promovendi verplicht een opleidingsprogramma te volgen in het kader van de onderzoeksschool of een facultair onderzoeksprogramma waarin hun onderzoek is ingebed. Deze programma’s zijn in de regel niet sociaalrechtelijk georiënteerd.

De promovendi-opleiding Sociaal Recht geeft promovendi de mogelijkheid om de vrije ruimte die deze programma’s veelal laten, sociaalrechtelijk in te vullen. Ten opzichte van de verplichte programma’s heeft de promovendi-opleiding Sociaal Recht dus een aanvullend karakter. Het volgen van deze aanvullende opleiding is niet verplicht. Het is aan de promotoren om erop toe te zien dat hun promovendi deze mogelijkheid benutten. Promovendi die het opleidingsprogramma Sociaal Recht hebben doorlopen, worden onderscheiden als Levenbachfellow.

3. Opzet van de promovendi-opleiding

3.1 Acht bijeenkomsten, gespreid over vier jaar

De promovendi-opleiding Sociaal Recht bestaat uit acht bijeenkomsten, waarvan één een internationaal karakter heeft. Deze acht bijeenkomsten worden gespreid over een periode van vier jaar. Dit betekent dat er in het kader van deze opleiding jaarlijks twee bijeenkomsten worden georganiseerd. Dit zal steeds gebeuren in oktober en in maart steeds op een wisselende plek bij één van de aan het Instituut deelnemende universiteiten.

4. Planning

In een periode van vier jaar wordt telkens op de tweede vrijdag in maart en de tweede vrijdag in oktober een promovendi-bijeenkomst georganiseerd. In deze periode wordt één keer deelgenomen aan een internationaal seminar in mei of juli. De onderwerpen worden steeds op de website aangekondigd.

5. Levenbachfellow

Een promovendus die gedurende een opleidingscyclus ten minste zes van de acht bijeenkomsten, minimaal één internationaal seminar heeft bijgewoond en van wie het manuscript door de promotor is goedgekeurd, krijgt ten bewijze hiervan een certificaat. Met dit certificaat wordt tevens de titel “Levenbachfellow” toegekend.
Zie voor het volledige Reglement met vereisten en een overzicht van fellows onder ‘Levenbachfellow’.