Het Levenbachinstituut

In het Levenbachinstituut werken de Vakgroepen Sociaal Recht van Nederlandse Universiteiten samen om onderwijs en onderzoek op het terrein van het sociaal recht te bevorderen.

Lees meer over Levenbach

Doelstelling

De doelstelling van het Levenbachinstituut is tweeledig:

  • Het bevorderen van de wetenschappelijke bestudering van het sociaal recht,
    zijnde het nationale en internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht; en
  • Het bevorderen van het wetenschappelijke en publieke debat aangaande onderwerpen
    van sociaal recht.

Daartoe organiseert het instituut onder meer bijeenkomsten, cursussen en opleidingen, creeert het instituut samenwerkingsverbanden tussen beoefenaren van het sociaal recht in binnen- en buitenland en looft het de Levenbachprijs uit.

Promovendi-opleiding

Inbedding van de promovendi-opleiding

In het algemeen zijn promovendi verplicht een opleidingsprogramma te volgen in het kader van de onderzoeksschool of een facultair onderzoeksprogramma waarin hun onderzoek is ingebed. Deze programma’s zijn in de regel niet sociaalrechtelijk georiënteerd.

De promovendi-opleiding Sociaal Recht geeft promovendi de mogelijkheid om de vrije ruimte die deze programma’s veelal laten, sociaalrechtelijk in te vullen. Ten opzichte van de verplichte programma’s heeft de promovendi-opleiding Sociaal Recht dus een aanvullend karakter. Het volgen van deze aanvullende opleiding is niet verplicht. Het is aan de promotoren om erop toe te zien dat hun promovendi deze mogelijkheid benutten. Promovendi die het opleidingsprogramma Sociaal Recht hebben doorlopen, worden onderscheiden als Levenbachfellow.

Opzet van de promovendi-opleiding

De promovendi-opleiding Sociaal Recht bestaat uit acht bijeenkomsten, waarvan één een internationaal karakter heeft. Deze acht bijeenkomsten worden gespreid over een periode van vier jaar. Dit betekent dat er in het kader van deze opleiding jaarlijks twee bijeenkomsten worden georganiseerd. Dit zal steeds gebeuren in oktober en in maart steeds op een wisselende plek bij één van de aan het Instituut deelnemende universiteiten.

Bijeenkomsten

Binnen het Levenbachinstituut worden verschillende activiteiten ondernomen, waaronder bijeenkomsten voor promovendi en met een internationale invalshoek.

Indeling bijeenkomsten

De promovendi-bijeenkomsten bestaan steeds uit twee dagdelen die volgens een bepaalde structuur worden ingevuld.

Internationaal karakter

De bijeenkomst met een internationaal karakter wordt ingevuld door te participeren in een seminar waaraan sociaalrechtelijke promovendi uit verschillende landen kunnen deelnemen.

“Het gekozen werk straalt een intrinsiek enthousiasme uit voor het behandelde onderwerp. De problematiek is maatschappelijk van zeer groot belang. De onderzoeksvraag is op onberispelijke wijze geanalyseerd, besproken en beantwoord. Het boek is een belangrijke bijdrage aan de arbeidsrechtelijke literatuur, met name dat deel van het arbeidsrecht waar het niet echt dringen is.”